โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความช่วยเหลือด้านการจัดการความเสี่ยงแก่ประเทศต่างๆ และผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยื่นเพื่อประชาชน UNDP มีสมาชิกกว่า 170 ประเทศเพื่อช่วยเหลือให้ประเทศต่างๆสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.th.undp.org

ข้อมูลที่ได้มา มีส่วนผลักดันประเด็นนี้ในสังคม

ข้อมูลทั้งหมด จะนำไปเป็นฐานข้อมูลในงานวิจัยในอนาคตของ UNDP เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อกันในสังคม และ เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายที่มากขึ้น

เราคาดหวังว่า

จะสร้างการยอมรับความแตกต่าง การสนับสนุนในความแตกต่างหลากหลายทางแนวคิด และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เคยเป็นเหยื่อของการใช้ประทุษวาจา (hate speech)

Back to Top